2021-12-03

Concursuri posturi didactice vacante 2021-2022

  

Informații concurs post 25 Șef lucrări pe perioadă nedeterminată din statul de funcții al Departamentul de Electrotehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1242 / 03.12.2021

 

Universitatea/ Departament Universitatea Politehnica din București, Departamentul de Electrotehnică
Poziţia în statul de funcţii 25
Funcţie Șef lucrări
Disciplinele din planul de învăţământ •          Electrotehnică

•          Electrotehnică și mașini electrice I

•          Teoria circuitelor electrice

•          Bazele electrotehnicii 1

Domeniu ştiinţific Inginerie Electrică
 

 

 

 

 

 

Descriere post

Activităţi specifice postului:

–          Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. – Norma didactică minimă săptămânală – 12 ore convenţionale. Suma totală a orelor dintr-o normă didactică sau de cercetare este de 1720 ore pe săptămână.

–          Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi implică îndeplinirea criteriilor Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a)

–          Titularul postului este subordonat direct Directorului Departamentului de Electrotehnică si asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin cursuri, seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplina la care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor

 

 

 

 

Atributiile/activitatile aferente

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

–          desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate;

–          participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale;

–          se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;

–          participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB.

Salariul minim de incadrare –          în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs        03.12.2021-17.12.2021 și 10.01.2022 – 18.01.2022
Data susţinerii probelor Locul susţinerii Probele de concurs:

PROBA I: proba orală

–         Prelegere publică privind activitatea desfăşurată,  dezvoltarea carierei şi contribuţii ştiinţifice originale;

–         Susţinerea publică a unui curs, disciplina Electrotehnică

Programare probei: 07.02.2022 / 12:00 / EB-210 (Facultatea de Inginerie Electrică, etaj 2)

Comunicarea rezultatelor 07.02.2022

Afișare la sediul Departamentului de Electrotehnică – EB-224 (avizier)

 

Perioadă de contestaţii

10.02.2022-14.02.2022

Exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs

 

 

 

 

 

Tematica probelor de concurs

DISCIPLINELE

• Electrotehnică

• Electrotehnică și mașini electrice I

• Teoria circuitelor electrice

• Bazele electrotehnicii 1

 

TEMATICĂ

Electrotehnică

1. Stările electromagnetice ale corpurilor:

Mărimi primitive şi principalele mărimi derivate ale electromagnetismului.

2. Legile şi principalele teoreme ale teoriei macroscopice a electromagnetismului.

3. Circuite electrice de curent continuu:

Elementele de circuit; elemente de topologie a circuitelor; teoremele lui Kirchhoff; teorema conservarii puterilor; teoremele rezistentelor echivalente; teorema superpozitiei; teoreme de echivalenta ale circuitelor liniare; scrierea ecuatiilor potentialelor nodurilor; determinarea solutiei circuitelor liniare de curent continuu.

4. Circuite electrice de curent alternativ:

Reprezentarea in complex a marimilor sinusoidale; reprezentarea in complex a elementelor de circuit; puteri complexe in circuitele de curent alternativ; teoreme ale circuitelor de curent alternativ; determinarea solutiei circuitelor liniare de curent alternativ monofazat; sisteme trifazate; marimi trifazate; analiza circuitelor trifazate; receptorul in stea cu fir neutru; receptorul in triunghi; puteri in circuitele trifazate, transfigurarea stea-triunghi si triunghi-stea; determinarea solutiei circuitelor liniare de curent alternativ trifazat.

5. Transformatorul electric monofazat şi trifazat. Autotransformatorul. Transformatoare de măsura.

Transformatorul monofazat: elemente constructive; schema echivalentă şi ecuaţiile; încercările de gol şi scurtcircuit; Caracteristica externă şi de randament.

Transformatoare trifazate: elemente constructive; scheme de conexiuni; conectarea în paralel a transformatoarelor.

6. Maşina asincronă trifazata:

Producerea câmpului magnetic învârtitor. Principiul de funcţionare al motorului asincron trifazat. Schema echivalentă şi ecuaţiile maşinii asincrone. Bilanţul puterilor motorului asincron. caracteristica randamentului. Cuplul maşinii asincrone. Caracteristica mecanică. Regimurile tranzitorii de pornire, reglarea turaţiei şi frânare ale motorului asincron.

7. Maşina de curent continuu:

Elemente constructive şi funcţionale; fenomene electromagnetice în maşina de curent continuu; regimuri de funcţionare ale maşinii de curent continuu; modalităţi de excitare ale maşinii de curent continuu; caracteristicile generatoarelor de curent continuu; caracteristicile motoarelor de curent continuu; regimurile de pornire, reglarea turaţiei şi frânare ale motoarelor de curent continuu.

8. Maşini electrice speciale:

Autotransformatorul; transformatoare de măsură.

 

Bibliografie

C. P. Mihai, “Electrotehnica aplicata”, vol. 1, Editura. Printech, Bucuresti, 2005;

R.M.Ciuceanu, I.V.Nemoianu, C. P. Mihai, “Masini Electrice – fundamente teoretice si functionale”, Editura Politehnica Press, Bucuresti, 2020;

C. P. Mihai, “Electrotehnica. Indrumar de laborator si seminar”, Editura Printech, Bucureşti, 2005.

 

 

TEMATICĂ

Electrotehnică și mașini electrice I

1.Noţiuni introductive:

Mărimi fizice. Legi şi teoreme. Conceptul matematic de câmp. Regimuri de funcţionare ale sistemelor.

2.Fenomene electrice. Câmpul electric:

Starea de încărcare electrică a corpurilor. Starea de polarizare electrică a corpurilor.  Materiale dielectrice. Regimul electrocinetic. Starea de conducţie electrică.  Legea conducţiei electrice. Legea transformărilor energetice în procesul de conducţie. Materiale conductoare. Circuite electrice de curent continuu.

3.Fenomene magnetice. Câmpul magnetic:

Câmpul magnetic în vid. Producerea câmpului magnetic. Caracterizarea câmpului magnetic. Fluxului magnetic. Starea de magnetizare a corpurilor. Câmpul magnetic în corpuri. Legea legăturii între inducţie, intensitatea câmpului magnetic şi  magnetizaţie. Clasificarea materialelor din punct de vedere magnetic. Materiale magnetice. Materiale feromagnetice. Materiale ferimagnetice.

4.Fenomene electromagnetice. Câmpul electromagnetic:

Legi şi teoreme fundamentale. Legea circuitului magnetic. Legea inducţiei electromagnetice. Energia electromagnetică. Teorema energiei electromagnetice. Consecinţe ale teoremei energiei electromagnetice. Forţe în câmp electromagnetic. Localizarea forţelor în câmp electromagnetic. Principale tipuri de forţe în câmp electromagnetic

5.Condensatoare  electrice:

Condensatorul. Capacitatea electrică. Definiţii.  Clasificarea condensatoarelor. Expresiile capacităţilor. Capacitatea echivalentă: Capacitatea echivalentă serie; Capacitatea echivalentă paralel. Condensatorul electric în regim variabil în timp. Tensiunea la bornele condensatorului. Energia electrică a unui sistem de condensatoare electrice. Dispozitive capacitive

6.Circuite magnetice:

Teoria circuitelor magnetice. Pierderi de putere în circuite magnetice:  Pierderi de putere prin histerezis în medii magnetice neliniare. Pierderi de putere prin curenţi turbionari  în medii feromagnetice.

7.Bobine electrice:

Clasificarea bobinelor. Câmpul magnetic într-o bobină. Fluxuri şi inductivităţi. Relaţii cu fluxuri şi inductivităţi: Inductivităţi proprii, inductivităţi de cuplaj, inductivităţi utile. Tensiunea la bornele unei bobine. Energia unui sistem de bobine cuplate magnetic. Dispozitive electromagnetice.

8.Circuite electrice de curent alternativ.

Circuite electrice de curent alternativ monofazate: Regimul permanent sinusoidal. Reprezentarea in complex a mărimilor sinusoidale. Impedanţa complexă. Puteri in regim permanent sinusoidal.  Teoreme ale circuitelor de curent alternativ. Analiza circuitelor de curent alternativ.

Circuite electrice trifazate: Mărimi electrice în circuite trifazate. Conexiunea stea şi conexiunea triunghi. Puteri electrice în circuite trifazate. Analiza circuitelor trifazate. Receptorul trifazat conectat in stea cu fir neutru. Receptorul trifazat conectat in stea fara fir neutru. Receptorul trifazat conectat in triunghi. Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice. Sistemul energetic. Utilizarea energiei electrice în  maşini şi instalaţii electrice.

 

Bibliografie

C. P. Mihai, “Electrotehnica aplicata”, vol. 1, Editura. Printech, Bucuresti, 2005;

C. P. Mihai, “Electrotehnica. Indrumar de laborator si seminar”, Editura Printech, Bucureşti, 2005;

I.V.Nemoianu, I.F.Hantila, L.Ochiana, A. Anghel, “Bazele Electrotehnicii. Culegere de probleme de circuite electrice”, Editura Politehnica Press, Bucuresti, 2008;

I.V.Nemoianu, M.Maricaru, R.M.Ciuceanu – “Probleme rezolvate de camp electromagmetic”, Editura Matrix Rom, Bucuresti, 2018.

 

 

TEMATICĂ

Teoria circuitelor electrice

Circuite liniare de curent continuu.

Circuite neliniare de curent continuu.

Circuite dinamice.

Circuite de curent alternativ.

Circuite trifazate.

Regimul periodic nesinusoidal (deformant).

Transformata Laplace.

Analiza circuitelor cu transformata Laplace.

 

Bibliografie

A. Gheorghe, Culegere de Probleme de Teoria Circuitelor, Editura Politehnica Press, 2014;

F. Constantinescu, A. Gheorghe, M. Nitescu, C. V. Marin, A. Ionescu, Simularea circuitelor – lucrari de laborator, Editura Printech, 2011;

A. Gheorghe, Culegere de Probleme de Teoria Circuitelor, Editura Politehnica Press, 2014.

 

TEMATICĂ

Bazele electrotehnicii 1

1. Introducere şi privire de ansamblu. Câmp electromagnetic şi circuite.Teoremele lui Kirchhoff, ipoteze de câmp.

–   Teoremele lui Kirchhoff, ipoteze de câmp.

–   Parametrii concentraţi, parametrii distribuiţi.

–   Limitele modelelor de circuit.

2. Elemente de circuit

–   Rezistorul. Rezistenţe echivalente

–   Divizarea tensiunilor, curenţilor

–   Surse de tensiune, curent, variaţia în timp

–   Surse dependente

–   Transformarea surselor

3. Circuite rezistive

–   Teoremele lui Kirchhoff. Ecuaţiile circuitelor liniare.

–   Conservarea puterilor.

–   Circuite echivalente Thevenin, Norton.

–   Metoda potenţialelor nodurilor.

–   Metoda curenţilor ochiurilor.

–   Teorema superpoziţiei.

–   Teorema reciprocităţii.

–   Circuite cu surse dependente.

4. Circuite neliniare în curent continuu

–   Elemente de circuit neliniare

–   Rezolvarea circuitelor neliniare

5. Inductoare

–   Bobine, inductoare, inductivităţi.

–   Circuite cuplate inductiv.

–   Circuite cu bobine şi rezistoare în regim staţionar.

6. Circuite în curent alternativ sinusoidal

–   Fazori.

–   Teoremele lui Kirchhoff în complex.

–   Impedanţe echivalente.

–   Circuite rezonante.

–   Analiza circuitelor în curent alternativ.

–   Puteri în curent alternativ.

7. Reţele electrice trifazate

–   Reţele trifazate echilibrate.

–   Reţele trifazate dezechilibrate.

–   Puteri în reţele trifazate. Măsurarea puterilor trifazate.

8. Circuite electrice liniare în regim periodic nesinusoidal

–   Elemente de circuit în regim nesinusoidal.

–   Circuite cu surse având mai multe componente armonice.

9. Circuite electrice liniare în regim tranzitoriu

–   Circuite cu un singur element capacitiv / inductiv.

–   Metoda transformatei Laplace

 

Bibliografie

Al. Timotin, V. Hortopan, M. Preda, Fl. Manea, Lecţii de Bazele Electrotehnicii, Editura

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979;

Al Nicolae, Regimul nesinusoidal al circuitelor electrice liniare şi neliniare. Teorie şi probleme, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2007;

Anca Tomescu, I.B.L. Tomescu, F.M.G. Tomescu, Electrotehnică, Câmp electro-magnetic, Circuite electrice, Editura Matrix Rom, 2007;

C. Flueraşu, Corina Flueraşu, Circuite electrice: teorie, modelare, simulare, Editura Printech, Bucureşti, 2008;

M. Preda, P. Cristea, F. Spinei, Bazele Electrotehnicii, 2 volume, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1978, 1983;

G. Ionescu, Veronica Păltânea, Gh. Păltânea, Circuite electrice – Aplicaţii, Editura Printech, Bucureşti, 2008;

E. Cazacu, I. Nemoianu, M. Maricaru, F. Enache, M. Stănculescu, A. Stănciulescu, A. Anghel, Chestiuni speciale de teoria circuitelor electrice – elemente de teorie şi aplicaţii, Editura Matrix-ROM, Bucureşti, 2005;

E. Cazacu, Marilena Stănculescu, Bazele electrotehnicii – seminar, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2004.

Descrierea procedurii de concurs Candidatul VA FI EVALUAT DE CATRE Comisia de concurs din perspectiva:

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţei didactice;

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;

e) capacitatii de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB

 

Probele de concurs:

PROBA I: Constă în susţinerea de către candidat, a două prezentări:

– Prelegere publică privind activitatea desfăşurată, dezvoltarea carierei şi contribuţii ştiinţifice originale;

– Susţinerea publică a unui curs, disciplina Electrotehnică.

Subiectul cursului va fi comunicat, prin email, fiecărui candidat, cu 5 zile lucratoare, înainte de concurs.

lista completa a documentelor pe care

candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2021/10/METODOLOGIE-PRIVIND-OCUPAREA-POSTURILOR-DIDACTICE-SI-DE-CERCETARE-VACANTE.pdf

 

adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare)

floarea.dragomir@upb.ro