2023-04-25

Concursuri posturi didactice vacante 2022-2023

 

Informații concurs post nr. 5 Profesor pe perioadă nedeterminată

 

Universitate/

Facultate/

Departament

Universitatea Politehnica din București, Facultatea Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică
Poziţia în statul de funcţii 5
Funcţie Profesor
Disciplinele din planul de învăţământ ·         Bazele electrotehnicii 1

·         Bazele electrotehnicii 2

·         Electrotehnică

·         Teoria circuitelor electrice

Domeniu ştiinţific Inginerie Electrică
 

 

 

 

 

 

Descriere post

Activităţi specifice postului:

–       Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. – Norma didactică minimă săptămânală – 12 ore convenţionale. Suma totală a orelor dintr-o normă didactică sau de cercetare este de 1720 ore pe an.

–       Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi implică îndeplinirea criteriilor Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a)

–       Titularul postului este subordonat direct Directorului Departamentului de Electrotehnică si asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin cursuri, seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplina la care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor

 

 

 

 

Atributiile/activitatile aferente

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

–       desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate;

–       participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale;

–       se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;

–       participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB.

Salariul minim de incadrare –       în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs  Conform calendarului concursului

https://posturivacante.upb.ro/didactice/

Data susţinerii probelor Locul susţinerii Programare probei: 28.06.2023 / 12:30 / EC-201
(Facultatea de Inginerie Electrică, etaj 2)
Comunicare a rezultatelor Ziua desfășurării ultimei probe de concurs conform programării probelor
 

Perioadă de contestaţii

 3 zile lucrătoare după comunicarea rezultatelor conform calendarului concursului

(exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs)

 

 

 

 

 

Tematica probelor de concurs

DISCIPLINELE

Bazele electrotehnicii 1

Bazele electrotehnicii 2

Electrotehnică

Teoria circuitelor electrice

 

TEMATICĂ

Bazele electrotehnicii 1

1.     Mărimi și legi ale teoriei macroscopice a electromagnetismului

2.     Electrostatica

3.     Electrocinetica

4.     Câmp magnetic staționar

5.     Ecuațiile lui Maxwell. Teorema energiei electromagnetice. Transmiterea energiei electromagnetice prin conductoare

Bibliografie:

1.     G. Ionescu, Gheorghe Păltânea, Veronica Păltânea, 2017, Bazele Electrotehnicii – Câmpul electromagnetic, Editura Printech, București.

2.     Lucian Petrescu, 2015, Bazele electrotehnicii – Elemente de teorie a câmpului electromagnetic, Editura PoliPress, București.

3.     H. Gavrilă, O. Centea, 1998, Teoria modernă a câmpului electromagnetic și aplicații, Editura All, București.

4.     C. P. Mihai, 2005, Electrotehnică aplicată, Vol. 1, Editura Printech, București.

5.     L. Dumitriu, M. Iordache, 2007, Bazele Electrotehnicii, Editura Printech, București.

 

TEMATICĂ

Bazele electrotehnicii 2

1.     Concepte de baza în Teoria Circuitelor Electrice

2.     Analiza asistată de calculator a circuitelor electrice

3.     Circuite în regim periodic sinusoidal monofazat

4.     Circuite trifazate

5.     Circuite in regim periodic nesinusoidal

6.     Circuite in regim variabil

 

Bibliografie:

1.     L. Petrescu, M.C. Petrescu, E. Cazacu, Bazele Electrotehnicii – Elemente de teoria circuitelor electrice, Editura Matrix Rom, 2020, ISBN 978-606-25-0543-1.

2.     V. Paltanea, G. Paltanea, G. Ionescu, Bazele Electrotehnicii: Circuite Electrice, Ed. Electra, 2020.

3.     L.Dumitriu, M. Iordache, Teoria modernă a circuitelor electrice – Fundamentare teoretică, aplicaţii, algoritmi şi programe de calcul. vol. 1, Ed. All, 1998.

4.     G. Epureanu, L. Petrescu, C. Popescu, Teoria Circuitelor Electrice – Aplicaţii, Editura MatrixRom, ISBN 978-973-755-660-8, 2010.

5.     L. Petrescu, G. Epureanu, Probleme de Bazele Electrotehnicii (Partea I), Editura Printech, ISBN 978-973-718-841-0, 2007.

6.     E. Cazacu, O. Drosu, G. Epureanu, L. Petrescu, V. Manescu, G. Paltanea, ş.a., Chestiuni Speciale de Teoria Circuitelor Electrice. Elemente de Teorie si aplicaţii (vol. 1), Editura MatrixRom, Bucureşti, ISBN 973-685-924-8, 2005.

7.     G. Ionescu, V. Păltânea, G. Păltânea, Circuite Electrice – Aplicații, Ed. Printech, 2007.

8.     D. Popovici, V. Păltânea, G. Păltânea, Electrotehnică aplicată, Ed. Printech, 2013.

 

TEMATICĂ

Electrotehnică

1.     Concepte de baza în Teoria Circuitelor Electrice

2.     Circuite electrice de curent continuu

3.     Circuite electrice de curent alternativ monofazat

4.     Circuite electrice de curent alternativ trifazat

 

Bibliografie:

1.     L. Petrescu, M.C. Petrescu, E. Cazacu, Bazele Electrotehnicii – Elemente de teoria circuitelor electrice, Editura Matrix Rom, 2020, ISBN 978-606-25-0543-1.

2.     G. Epureanu, L. Petrescu, C. Popescu, Teoria Circuitelor Electrice – Aplicaţii, Editura MatrixRom, ISBN 978-973-755-660-8, 2010.

3.     L. Petrescu, G. Epureanu, Probleme de Bazele Electrotehnicii (Partea I), Editura Printech, ISBN 978-973-718-841-0, 2007.

 

TEMATICĂ

Teoria circuitelor electrice (aplicații)

1.     Circuite rezistive in curent continuu

2.     Circuite in regim sinusoidal

3.     Circuite trifazate

4.     Circuite in regim periodic nesinusoidal

5.     Circuite in regim variabil / tranzitoriu

 

Bibliografie:

1.     G. Epureanu, L. Petrescu, C. Popescu, Teoria Circuitelor Electrice – Aplicaţii, Editura MatrixRom, 2010.

2.     L. Petrescu, G. Epureanu, Probleme de Bazele Electrotehnicii (Partea I), Editura Printech, 2007.

 

Descrierea procedurii de concurs Candidatul va fi evaluat de către comisia de concurs din perspectiva:

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţei didactice;

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;

e) capacitatii de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB

 

Proba de concurs (prezentare orală):

Prelegere publică privind activitatea desfăşurată, dezvoltarea carierei şi contribuţii ştiinţifice originale;

lista completa a documentelor pe care

candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf

adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare)

floarea.dragomir@upb.ro

 

 

 

Informații concurs post nr. 6 Profesor pe perioadă nedeterminată

  

Universitate/

Facultate/

Departament

Universitatea Politehnica din București, Facultatea Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică
Poziţia în statul de funcţii 6
Funcţie Profesor
Disciplinele din planul de învăţământ ·         Electrical Engineering

·         Electrotehnică

Domeniu ştiinţific Inginerie Electrică
 

 

 

 

 

 

Descriere post

Activităţi specifice postului:

–       Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. – Norma didactică minimă săptămânală – 12 ore convenţionale. Suma totală a orelor dintr-o normă didactică sau de cercetare este de 1720 ore pe an.

–       Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi implică îndeplinirea criteriilor Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a)

–       Titularul postului este subordonat direct Directorului Departamentului de Electrotehnică si asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin cursuri, seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplina la care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor

 

 

 

 

Atributiile/activitatile aferente

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

–       desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate;

–       participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale;

–       se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;

–       participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB.

Salariul minim de incadrare –       în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs  Conform calendarului concursului

https://posturivacante.upb.ro/didactice/

Data susţinerii probelor Locul susţinerii Programare probei: 28.06.2023 / 14:00 / EC-201
(Facultatea de Inginerie Electrică, etaj 2)
Comunicare a rezultatelor Ziua desfășurării ultimei probe de concurs conform programării probelor
 

Perioadă de contestaţii

 3 zile lucrătoare după comunicarea rezultatelor conform calendarului concursului

(exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs)

 

 

 

 

 

Tematica probelor de concurs

DISCIPLINELE

Electrical Engineering

Electrotehnică

 

TEMATICĂ

Electrical Engineering  

1.     Electromagnetism (Introduction, Electromagnetic quantities, Laws and theorems of electromagnetic phenomena)

2.     Electric circuits (Introduction and overview, Direct current circuits, Alternating current circuits)

Bibliografie:

On-line resources: course

·         T.R. Kuphaldt, Lessons in Electric Circuits A free series of textbooks on the subjects of electricity and electronics, Volume I – DC, Volume II – AC

On-line resources: applications

·         J.A. Svoboda, Electric Circuit Study Applets

·         J.A. Svoboda, Interactive Examples & Exercises

·         M.D. Filipovic, Understanding Electronics Components

·         Amanogawa & Semchip, Circuit Applets (Power components for sinusoidal signal. Parallel and series resonant circuits)

·         The Nuffield Foundation, Electric Circuits & Fields

On-line resources: terminology, units

·         CEI, The International System of Units  and the IEC

·         (USA) National Institute of Standards and Technology – NIST, Constants, Units & UncertaintyCUU

Text books

·         L. Ochiana, G. Ochiana, M. Stanculescu, Electromagnetic Field Theory, Ed. Pritech, Bucharest, 2012.

·         M. Vasiliu, I.F. Hănţilă, Electromagnetics, Editura Electra, Bucureşti, 2006.

 

 

TEMATICĂ

Electrotehnică  

1.     TEORIA CAMPULUI ELECTROMAGNETIC (Electromagnetism macroscopic. Mărimi fizice primitive și derivate, clasificate în mărimi locale ale câmpului si corpurilor și mărimile globale ale câmpului si corpurilor, Legile generale ale electromagnetismului (Legea fluxului electric, Legea fluxului magnetic Legea inducției electromagnetice, Legea circuitului magnetic. Legile de material E-D,B-H,J-E), Legile de transfer (Legea transferului de energie. Legea transferului de masa); Ecuațiile lui Maxwell. Regimurile câmpului electromagnetic; Teoremele fundamentale ale electromagnetismului (Teorema conservării sarcinii electrice; Teorema energiei electromagnetice; Teoremele forțelor generalizate); Condensatoare, capacități. Teorema condensatorului liniar; Rezistoare, rezistente. Teorema rezistorului liniar. Joubert, Joule; Bobine, inductivități. Teorema bobinei liniare; Teoremele lui Kirchhoff, Fundamentarea teoriei circuitelor electrice.)

2.     TEORIA CIRCUITELOR (Fundamentarea teoriei circuitelor electrice (Mărimi primitive.  Elemente de topologie. Legile lui Kirchhoff; Puterea transferată pe la borne); Elemente ideale de circuit electric (Clasificarea elementelor ideale. Elemente ideale, dipolare, liniare (R,L,C); Elemente ideale dipolare neliniare (dioda). Elemente multipolare rezistive liniare, modelarea elementelor reciproce. Surse comandate, AO, AOP. Elemente multipolare reactive liniare: bobine cuplate, elemente reactive nereciproce. Elemente multipolare neliniare. AON, ANN , liniarizarea); Similitudini în circuitele electrice. Semnale si operatori de circuit; Funcții de circuit: impedanțe și admitanțe; Circuite liniare in regim armonic, reprezentarea in complex, Puteri in c.a..  Similitudinea d.c. – a.c.; Circuite liniare in regim dinamic (Transformata Laplace. Reprezentarea operaționala a circuitelor liniare. Similitudinea a.c.-tr.); Teoreme de echivalență pentru Surse, serie/paralel stea/poligon complet; bobine cuplate; Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice (Forma matriceala a ecuațiilor lui Kirchhoff; Tellegen. Teorema pasivității, Bilanțul puterilor); Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice (Analiza sistematică a circuitelor electrice prin tehnici nodale și de bucle. Teoremele liniarității, superpoziției,   reciprocității, afinității (Teoremele Thevenin, Norton)); Metoda variabilelor de stare de analiză a circuitelor analogice; Metode numerice de analiză a circuitelor analogice. Scheme echivalente rezistive, discrete, asociate unui algoritm implicit de integrare numerică pentru elementele dinamice de circuit (circuite companion).

 

Bibliografie:

1.             M. Iordache, Bazele Electrotehnicii, Editura Matrix ROM, București, 2008.

2.             M. Iordache, Lucia Dumitriu, Teoria Circuitelor Electrice, Editura MATRIXROM, Bucureşti, 2006.

3.             Lucia Dumitriu, M., Iordache, “Teoria modernă a circuitelor electrice – Vol. I  – Fundamentare teoretică, Aplicații, Algoritmi şi Programe de calcul”, Editura All Educational S.A., București 1998.

4.             M. Iordache, Lucia Dumitriu, “Teoria modernă a circuitelor electrice – Vol. II  – Fundamentare teoretică, Aplicații, Algoritmi şi Programe de calcul”, Editura All Educational S.A., București 2000.

5.             Timotin A., Lecții de Bazele electrotehnicii, EDP, 1970.

6.             Preda M., s.a. Bazele electrotehnicii, EDP, 1975. 1980.

7.             D. Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, disponibil la http://www.lmn.pub.ro/~daniel/cursbaze.pdf

8.             D. Popovici, V. Păltânea, G. Păltânea, Electrotehnică aplicată, ISBN 978-606-521-975-5, Ed. Printech, 2013.

9.             M. N. O. Sadiku , Principles Of Electromagnetics, Oxford University Press, 2010.

10.          C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009.

11.          Lucia Dumitriu, M. Iordache, Simularea numerică a circuitelor analogice cu programul SPICE, MATRIX ROM, Bucureşti, 2006.

12.          D. Niculae și al., Culegere de probleme circuite electrice, MATRIX ROM, Bucureşti, 2005.

13.          D. Ioan, Circuite electrice rezistive, Breviare si probleme, 2000 Culegere disponibila la http://www.lmn.pub.ro/~daniel/culegere.pdf

14.          Ionescu,G., Păltânea, G., Păltânea, V. – Circuite electrice – Probleme. Editura Printech, Bucureşti , 2006, ISBN  978-973-718-909-70.

 

Descrierea procedurii de concurs Candidatul va fi evaluat de către comisia de concurs din perspectiva:

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţei didactice;

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;

e) capacitatii de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB

 

Proba de concurs (prezentare orală):

Prelegere publică privind activitatea desfăşurată, dezvoltarea carierei şi contribuţii ştiinţifice originale;

lista completa a documentelor pe care

candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf

adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare)

floarea.dragomir@upb.ro

 

 

 

Informații concurs post 28 Șef lucrări pe perioadă nedeterminată

  

Universitate/

Facultate/

Departament

Universitatea Politehnica din București, Facultatea Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică
Poziţia în statul de funcţii 28
Funcţie Șef lucrări
Disciplinele din planul de învăţământ ·         Electrotehnică (B,E)/Electrotehnică și mașini electrice (D),

·         Electrotehnică,

·         Bazele electrotehnicii.

Domeniu ştiinţific Inginerie Electrică
 

 

 

 

 

 

Descriere post

Activităţi specifice postului:

–       Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. – Norma didactică minimă săptămânală – 12 ore convenţionale. Suma totală a orelor dintr-o normă didactică sau de cercetare este de 1720 ore pe an.

–       Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi implică îndeplinirea criteriilor Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a)

–       Titularul postului este subordonat direct Directorului Departamentului de Electrotehnică si asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin cursuri, seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplina la care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor

 

 

 

 

Atributiile/activitatile aferente

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

–       desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate;

–       participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale;

–       se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;

–       participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB.

 

Salariul minim de incadrare –       în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs 24.11.2022 – 23.12.2022 și 09.01.2023 – 10.01.2023 [Rectorat, R207, zile lucrătoare]
Data susţinerii probelor Locul susţinerii Probele de concurs:

PROBA I: proba orală

–      Prelegere publică privind activitatea desfăşurată,  dezvoltarea carierei şi contribuţii ştiinţifice originale;

–      Susţinerea publică a unui curs, disciplina Electrotehnică (B,E)/Electrotehnică și mașini electrice (D)

Programare probei: 02.02.2023 / 12:00 / EB-210 (Facultatea de Inginerie Electrică, etaj 2)

Comunicare a rezultatelor 02.02.2023
Afișare la sediul Departamentului de Electrotehnică – EB-224 (avizier)
 

Perioadă de contestaţii

03.02.2023 – 07.02.2023

Exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs

 

 

 

 

 

Tematica probelor de concurs

DISCIPLINELE

·         Electrotehnică (B,E)/Electrotehnică și mașini electrice (D),

·         Electrotehnică,

·         Bazele electrotehnicii.

 

TEMATICĂ

Electrotehnică (B,E)/Electrotehnică și mașini electrice (D)

1.     Introducere în teoria circuitelor electrice: Noțiuni de topologie,Mărimi electrice primitive, Legile lui Kirchhoff, Noțiunea de potențial electric și utilitatea sa practică, Puterea electrică, mod de evaluare, Variația în timp a mărimilor electrice: mărimi de curent continuu, curent, alternativ, semnale treaptă, Conexiuni în circuitele electrice: serie, paralel, stea, triunghi.

2.     Elemente de circuit electric – modele ideal și real: Surse, Rezistorul, Bobina, Condensatorul, Comutatoare electromagnetice (releul), Comutatoare electronice (dioda, tranzistorul cu efect de câmp).

3.     Introducere în teoria câmpului electromagnetic: Mărimile primitive ale câmpului electromagnetic, Noțiunile de circulație și flux, Sistemul legilor lui Maxwell (enunțuri), Legi de material (relații constitutive), Teoreme ale câmpului electromagnetic și aplicații ale lor, Energia electromagnetică, forțe, Transmiterea energiei prin intermediul câmpului electromagnetic.

4.     Principiile de funcționare ale unor dispozitive electromagnetice: Electromagnetul, Transformatorul electric, Motorul de curent continuu cu și fără perii, Motoarele asincron și sincron, Motoare cu reluctanțe comutate (pas cu pas), Servomotorul de curent continuu.

 

Bibliografie:

C. P. Mihai, “Electrotehnica aplicata”, vol. 1, Editura. Printech, Bucuresti, 2005;

R.M.Ciuceanu, I.V.Nemoianu, C. P. Mihai, “Masini Electrice – fundamente teoretice si functionale”, Editura Politehnica Press, Bucuresti, 2020;

C. P. Mihai, “Electrotehnica. Indrumar de laborator si seminar”, Editura Printech, Bucureşti, 2005.

W. Hayt, J. Buck, Engineering Electromagnetics, McGraw Hill, 2010.

 

TEMATICĂ

Electrotehnică

1.     TEORIA CAMPULUI ELECTROMAGNETIC

a.     Electromagnetism macroscopic. Mărimi fizice primitive și derivate, clasificate în mărimi locale ale câmpului si corpurilor (E,D, B, H, ρ , J) si mărimile globale ale câmpului si corpurilor (u, Ψ, φ, um, q, i). Aplicații.

b.     Legile generale ale electromagnetismului: Legea fluxului electric, Legea fluxului magnetic Legea inducției electromagnetice, Legea circuitului magnetic. Legile de material E-D,B-H,J-E.

c.     Legile de transfer. Legea transferului de energie. Legea transferului de masa. Aplicații.

d.     Ecuațiile lui Maxwell. Regimurile câmpului electromagnetic.

e.     Teoremele fundamentale ale electromagnetismului; Teorema conservării sarcinii electrice; Teorema energiei electromagnetice; Teoremele forțelor generalizate. Aplicații.

f.      Condensatoare, capacități. Teorema condensatorului liniar

g.     Rezistoare, rezistente. Teorema rezistorului liniar.

h.     Bobine, inductivități. Teorema bobinei liniare

i.      Teoremele lui Kirchhoff, Fundamentarea teoriei circuitelor electrice. Aplicații. (

2.     TEORIA CIRCUITELOR

a.     Fundamentarea teoriei circuitelor electrice. Mărimi primitive.  Elemente de topologie. Legile lui Kirchhoff; Puterea transferată pe la borne

b.     Elemente ideale de circuit electric. Clasificarea elementelor ideale. Elemente ideale, dipolare, liniare (R,L,C); Elemente ideale dipolare neliniare (dioda).    Elemente multipolare rezistive liniare, modelarea elementelor reciproce. Surse comandate, AO, AOP. Elemente multipolare reactive liniare: bobine cuplate, elemente reactive nereciproce. Elemente multipolare neliniare. AON, ANN , liniarizarea.

c.     Similitudini în circuitele electrice. Semnale si operatori de circuit; Funcții de circuit: impedanțe și admitanțe.

d.     Circuite liniare in regim armonic, reprezentarea in complex, Puteri in c.a..  Similitudinea d.c. – a.c.

e.     Circuite liniare in regim dinamic. Transformata Laplace. Reprezentarea operaționala a circuitelor liniare. Similitudinea a.c.-tr.

f.      Teoreme de echivalență pentru Surse, serie/paralel

g.     stea/poligon complet; bobine cuplate

h.     Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice: Forma matriceala a ecuațiilor lui Kirchhoff; Tellegen. Teorema pasivității, Bilanțul puterilor

i.      Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice: Analiza sistematică a circuitelor electrice prin tehnici nodale și de bucle. Teoremele liniarității, superpoziției,   reciprocității, afinității (Teoremele Thevenin, Norton)

j.      Metoda variabilelor de stare de analiză a circuitelor analogice

k.     Metode numerice de analiză a circuitelor analogice. Scheme echivalente rezistive, discrete, asociate unui algoritm implicit de integrare numerică pentru elementele dinamice de circuit (circuite companion).

 

Bibliografie:

M. Iordache, Bazele Electrotehnicii, Editura Matrix ROM, București, 2008.

M. Iordache, Lucia Dumitriu, Teoria Circuitelor Electrice, Editura MATRIXROM, Bucureşti, 2006.

Lucia Dumitriu, M., Iordache, “Teoria modernă a circuitelor electrice – Vol. I  – Fundamentare teoretică, Aplicații, Algoritmi şi Programe de calcul”, Editura All Educational S.A., București 1998

M. Iordache, Lucia Dumitriu, “Teoria modernă a circuitelor electrice – Vol. II  – Fundamentare teoretică, Aplicații, Algoritmi şi Programe de calcul”, Editura All Educational S.A., București 2000.

Timotin A., Lecții de Bazele electrotehnicii, EDP, 1970.

Preda M., s.a., Bazele electrotehnicii, EDP, 1975. 1980.

D. Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, disponibil la http://www.lmn.pub.ro/~daniel/cursbaze.pdf

D. Popovici, V. Păltânea, G. Păltânea, Electrotehnică aplicată, ISBN 978-606-521-975-5, Ed. Printech, 2013.

M. N. O. Sadiku , Principles Of Electromagnetics, Oxford University Press, 2010

C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009.

 

TEMATICĂ

Bazele electrotehnicii

1.     Circuite electrice, elemente de topologie

2.     Ecuațiile lui Kirchhoff

3.     Elemente ideale și reale de circuit. Ecuații constitutive.

4.     Teoreme de echivalență. Metoda generatoarelor echivalente.

5.     Analiza circuitelor rezistive liniare.

6.     Analiza circuitelor rezistive neliniare.

7.     Verificarea teoremelor lui Kirchhoff  în circuite de c.c.

8.     Verificarea teoremei superpoziției în circuite de c.c.

9.     Generatoarele echivalente Thevenin- Norton în circuite de c.c.

10.  Verificarea transferului maxim de putere in circuite de c.c.

11.  Verificarea teoremelor divizoarelor de tensiune si curent în circuite de c.c.

12.  Circuite cu elemente neliniare.

 

Bibliografie:

A. Timotin, Viorica Hortopan, A. Ifrim, M. Preda, ”Lecţii de Bazele Electrotehnicii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.

D. Ioan “Bazele electrotehnicii” 2000 – http://www.lmn.pub.ro/~daniel/cursbaze.pdf.

M. Iordache, Bazele Electrotehnicii, Editura Matrix ROM, Bucureşti, 2008, ISBN:  978 – 973 – 755 – 296 – 9 (281 pag.).

M. N. O. Sadiku , Principles Of Electromagnetics, Oxford University Press, 2010

C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009.

D. Ioan, “Culegere de probleme de circuite electrice rezistive”, http://www.lmn.pub.ro/~daniel/culegere.pdf

M. Preda, P. Cristea, F. Manea “Bazele electrotehnicii. Probleme”, EDP București 1980.

R. Radulet, “Bazele electrotehnicii. Probleme. Vol. I, II”, EDP București 1975.

 

 

 

 

Descrierea procedurii de concurs Candidatul VA FI EVALUAT DE CATRE Comisia de concurs din perspectiva:

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţei didactice;

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;

e) capacitatii de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB

 

Probele de concurs:

PROBA I: Constă în susţinerea de către candidat, a două prezentări:

– Prelegere publică privind activitatea desfăşurată, dezvoltarea carierei şi contribuţii ştiinţifice originale;

– Susţinerea publică a unui curs, disciplina Electrotehnică (B,E)/Electrotehnică și mașini electrice (D).

Subiectul cursului va fi comunicat, prin email, fiecărui candidat, cu 5 zile lucratoare, înainte de concurs.

lista completa a documentelor pe care

candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UPB

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf

adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare)

floarea.dragomir@upb.ro