2023-11-30

Concursuri posturi didactice vacante 2023-2024

Informații concurs post nr. Asistent 38 pe perioadă nedeterminata

Poziţia în statul de funcţii Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Facultatea  Inginerie Electrică, Departamentul de Electrotehnică
Funcţie Asistent
Disciplinele din planul de învăţământ Bazele electrotehnicii; Simularea circuitelor electrice;  Electrotehnică; Electrotehnică și mașini electrice.
Domeniu ştiinţific Inginerie Electrică
 

 

 

 

 

Descriere post

Activităţi specifice postului:

–       Îndeplinirea normei universitare incluzând norma didactică minimă săptămânală de 12 ore convenţionale. Suma totală a orelor dintr-o normă didactică sau de cercetare este de 1720 ore pe an.

–       Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi implică îndeplinirea criteriilor Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a)

–       Titularul postului este subordonat direct Directorului Departamentului de Electrotehnică si asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin cursuri, seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplina la care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor

 

 

 

Atributiile/activitatile aferente

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

–       desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate;

–       participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale;

–       se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;

–       participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB.

Salariul minim de incadrare –       în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs  Conform calendarului concursului

https://posturivacante.upb.ro/didactice/

Data susţinerii probelor Locul susţinerii  https://posturivacante.upb.ro/didactice/
Comunicare a rezultatelor Ziua desfășurării ultimei probe de concurs conform programării probelor
 

Perioadă de contestaţii

 3 zile lucrătoare după comunicarea rezultatelor conform calendarului concursului

(exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs)

 

 

 

 

 

Tematica probelor de concurs

DISCIPLINELE

Bazele electrotehnicii,

Simularea circuitelor electrice,

Electrotehnică,

Electrotehnică și mașini electrice

 

TEMATICĂ

Bazele electrotehnicii

1.     Circuite electrice, elemente de topologie

2.     Ecuațiile lui Kirchhoff

3.     Elemente ideale și reale de circuit. Ecuații constitutive.

4.     Teoreme de echivalență. Metoda generatoarelor echivalente.

5.     Analiza circuitelor rezistive liniare.

6.     Analiza circuitelor rezistive neliniare.

7.     Verificarea teoremelor lui Kirchhoff  în circuite de c.c.

8.     Verificarea teoremei superpoziției în circuite de c.c.

9.     Generatoarele echivalente Thevenin- Norton în circuite de c.c.

10.  Verificarea transferului maxim de putere in circuite de c.c.

11.  Verificarea teoremelor divizoarelor de tensiune si curent în circuite de c.c.

12.  Circuite cu elemente neliniare

 

Bibliografie:

A. Timotin, Viorica Hortopan, A. Ifrim, M. Preda, ”Lecţii de Bazele Electrotehnicii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.

D. Ioan “Bazele electrotehnicii” 2000 – http://www.lmn.pub.ro/~daniel/cursbaze.pdf.

M. Iordache, Bazele Electrotehnicii, Editura Matrix ROM, Bucureşti, 2008, ISBN:  978 – 973 – 755 – 296 – 9 (281 pag.).

M. N. O. Sadiku , Principles Of Electromagnetics, Oxford University Press, 2010

C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009.

D. Ioan, “Culegere de probleme de circuite electrice rezistive”, http://www.lmn.pub.ro/~daniel/culegere.pdf

M. Preda, P. Cristea, F. Manea “Bazele electrotehnicii. Probleme”, EDP București 1980.

R. Radulet, “Bazele electrotehnicii. Probleme. Vol. I, II”, EDP București 1975.

 

TEMATICĂ

Simularea circuitelor electrice

1.     Concepte de baza în teoria circuitelor electrice. Noțiuni de topologie

2.     Introducere în analiza asistată de calculator.

3.     Circuite electrice rezistive liniare. Existența și unicitatea soluției circuitelor rezistive. Analiza circuitelor electrice rezistive.

4.     Circuite rezistive neliniare. Metoda nodală modificată. Metoda variabilelor  de  stare.  Metode de rezolvare a ecuațiilor circuitelor electrice: Eliminarea  Gaussiană,  factorizare  LU, algoritmul Newton-Raphson.

5.     Aproximarea caracteristicilor neliniare. Analiza circuitelor neliniare funcționând la semnale mici.  Modele specifice metodei  nodale pentru circuitele de c.a

6.     Regimul dinamic al circuitelor electrice

7.     Algoritmi de integrare numerică:  principiul integrării numerice, Euler implicit, Euler explicit, algoritmul trapezului, metode de tip Gear. Modele Companion

8.     Transformata Laplace. Aplicații ale transformatei Laplace

9.     Funcții de circuit: definiții,  metode  de  generare,  caracteristici  de  frecvență. Metode de generare a funcției de transfer.

10.  Răspunsul natural al circuitului

11.  Cuadripoli. Scheme echivalente ale cuadripolilor

12.  Filtre electrice

 

Bibliografie:

Răduleţ, R., Bazele Electrotehnicii. Probleme, vol.1 şi 2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970

Timotin, A., Hortopan, V., Ifrim, A., Preda, M., Lecţii de Bazele Electrotehnicii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970

Dumitriu, L., Iordache, M., Teoria modernă a circuitelor electrice – vol. I şi II, Editura All,  1998, 2000.

Charles Alexander, Matthew Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill, 2013

James W. Nilsson, Susan Riedel, Electric Circuits, (10th Edition), Pearson

John Bird, Electrical Circuit Theory and Technology, 2017. Routledge

Paul Tobin, PSpice for Circuit Theory and Electronic Devices, Morgan & Claypool Publishers, 2013

Farid N. Najm, Circuit Simulation, Wiley-IEEE Press, 2010

G. W. Roberts, A.S. Sedra, (P)Spice For Microelectronic Circuits, 1st-Edition, Oxford University Press

Muhammad H. Rashid, SPICE for Power Electronics and Electric Power, 3rd Edition, CRC Press, 2017

Dumitriu, L., Iordache, M., Simularea numerica a circuitelor analogice cu programul SPICE, Editura Matrix Rom,  2007

Paul W. Tuinenga, SPICE: A Guide to Circuit Simulation and Analysis Using PSpice , Prentice Hall

Andrei Vladimirescu, The Spice Book, John Wiley & Sons; 1st Edition, 1994

Paul Tobin, PSpice for Filters and transmission line, Morgan & Claypool, 2007

 

 

TEMATICĂ

Electrotehnică

1.     TEORIA CAMPULUI ELECTROMAGNETIC

a.     Electromagnetism macroscopic. Mărimi fizice primitive și derivate, clasificate în mărimi locale ale câmpului si corpurilor (E,D, B, H, ρ , J) si mărimile globale ale câmpului si corpurilor (u, Ψ, φ, um, q, i). Aplicații.

b.     Legile generale ale electromagnetismului: Legea fluxului electric, Legea fluxului magnetic Legea inducției electromagnetice, Legea circuitului magnetic. Legile de material E-D,B-H,J-E.

c.     Legile de transfer. Legea transferului de energie. Legea transferului de masa. Aplicații.

d.     Ecuațiile lui Maxwell. Regimurile câmpului electromagnetic.

e.     Teoremele fundamentale ale electromagnetismului; Teorema conservării sarcinii electrice; Teorema energiei electromagnetice; Teoremele forțelor generalizate. Aplicații.

f.      Condensatoare, capacități. Teorema condensatorului liniar

g.     Rezistoare, rezistente. Teorema rezistorului liniar.

h.     Bobine, inductivități. Teorema bobinei liniare.

i.      Teoremele lui Kirchhoff, Fundamentarea teoriei circuitelor electrice. Aplicații. (

2.     TEORIA CIRCUITELOR

a.     Fundamentarea teoriei circuitelor electrice. Mărimi primitive.  Elemente de topologie. Legile lui Kirchhoff; Puterea transferată pe la borne

b.     Elemente ideale de circuit electric. Clasificarea elementelor ideale. Elemente ideale, dipolare, liniare (R,L,C); Elemente ideale dipolare neliniare (dioda).     Elemente multipolare rezistive liniare, modelarea elementelor reciproce. Surse comandate, AO, AOP. Elemente multipolare reactive liniare: bobine cuplate, elemente reactive nereciproce. Elemente multipolare neliniare. AON, ANN , liniarizarea.

c.     Similitudini în circuitele electrice. Semnale si operatori de circuit; Funcții de circuit: impedanțe și admitanțe.

d.     Circuite liniare in regim armonic, reprezentarea in complex, Puteri in c.a..  Similitudinea d.c. – a.c.

e.     Circuite liniare in regim dinamic. Transformata Laplace. Reprezentarea operaționala a circuitelor liniare. Similitudinea a.c.-tr.

f.      Teoreme de echivalență pentru Surse, serie/paralel

g.     stea/poligon complet; bobine cuplate

h.     Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice: Forma matriceala a ecuațiilor lui Kirchhoff; Tellegen. Teorema pasivității, Bilanțul puterilor

i.      Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice: Analiza sistematică a circuitelor electrice prin tehnici nodale și de bucle. Teoremele liniarității, superpoziției,   reciprocității, afinității (Teoremele Thevenin, Norton)

j.      Metoda variabilelor de stare de analiză a circuitelor analogice

k.     Metode numerice de analiză a circuitelor analogice. Scheme echivalente rezistive, discrete, asociate unui algoritm implicit de integrare numerică pentru elementele dinamice de circuit (circuite companion).

 

Bibliografie:

M. Iordache, Bazele Electrotehnicii, Editura Matrix ROM, București, 2008.

M. Iordache, Lucia Dumitriu, Teoria Circuitelor Electrice, Editura MATRIXROM, Bucureşti, 2006.

Lucia Dumitriu, M., Iordache, “Teoria modernă a circuitelor electrice – Vol. I  – Fundamentare teoretică, Aplicații, Algoritmi şi Programe de calcul”, Editura All Educational S.A., București 1998

M. Iordache, Lucia Dumitriu, “Teoria modernă a circuitelor electrice – Vol. II  – Fundamentare teoretică, Aplicații, Algoritmi şi Programe de calcul”, Editura All Educational S.A., București 2000.

Timotin A., Lecții de Bazele electrotehnicii, EDP, 1970.

Preda M., s.a., Bazele electrotehnicii, EDP, 1975. 1980.

D. Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, disponibil la http://www.lmn.pub.ro/~daniel/cursbaze.pdf

D. Popovici, V. Păltânea, G. Păltânea, Electrotehnică aplicată, ISBN 978-606-521-975-5, Ed. Printech, 2013.

M. N. O. Sadiku , Principles Of Electromagnetics, Oxford University Press, 2010

C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009.

 

TEMATICĂ

Electrotehnică și mașini electrice

1.     Introducere în teoria circuitelor electrice: Noțiuni de topologie,Mărimi electrice primitive, Legile lui Kirchhoff, Noțiunea de potențial electric și utilitatea sa practică, Puterea electrică, mod de evaluare, Variația în timp a mărimilor electrice: mărimi de curent continuu, curent, alternativ, semnale treaptă, Conexiuni în circuitele electrice: serie, paralel, stea, triunghi.

2.     Elemente de circuit electric – modele ideal și real: Surse, Rezistorul, Bobina, Condensatorul, Comutatoare electromagnetice (releul), Comutatoare electronice (dioda, tranzistorul cu efect de câmp).

3.     Introducere în teoria câmpului electromagnetic: Mărimile primitive ale câmpului electromagnetic, Noțiunile de circulație și flux, Sistemul legilor lui Maxwell (enunțuri), Legi de material (relații constitutive), Teoreme ale câmpului electromagnetic și aplicații ale lor, Energia electromagnetică, forțe, Transmiterea energiei prin intermediul câmpului electromagnetic.

4.     Principiile de funcționare ale unor dispozitive electromagnetice: Electromagnetul, Transformatorul electric, Motorul de curent continuu cu și fără perii, Motoarele asincron și sincron, Motoare cu reluctanțe comutate (pas cu pas), Servomotorul de curent continuu.

 

Bibliografie:

C. P. Mihai, “Electrotehnica aplicata”, vol. 1, Editura. Printech, Bucuresti, 2005;

R.M.Ciuceanu, I.V.Nemoianu, C. P. Mihai, “Masini Electrice – fundamente teoretice si functionale”, Editura Politehnica Press, Bucuresti, 2020;

C. P. Mihai, “Electrotehnica. Indrumar de laborator si seminar”, Editura Printech, Bucureşti, 2005.

W. Hayt, J. Buck, Engineering Electromagnetics, McGraw Hill, 2010.

 

 

 

 

Descrierea procedurii de concurs

Candidatul va fi evaluat de către comisia de concurs din perspectiva:

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţei didactice;

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;

e) capacitatii de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB .

Probele de concurs:

Probă scrisă

Proba practică

Proba orală

Subiectul probei practice va fi comunicat, prin email, fiecărui candidat, cu 5 zile lucratoare, înainte de concurs.

Lista completa a documentelor pe care

candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs

Conform cu metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf

adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. – rectorat, camera R207 (Centrul Universitar București);

– registratură corp R, camera 37 (Centrul Universitar Pitești)

 

Informații concurs post nr. Asistent 39 pe perioadă nedeterminata

Poziţia în statul de funcţii Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Facultatea Inginerie Electrică, Departamentul de Electrotehnică
Funcţie Asistent
Disciplinele din planul de învăţământ Electrotehnică; Electrotehnică și mașini electrice I; Electrotehnică 2; Electrotehnică 1; Bazele Electrotehnicii; Bazele electrotehnicii 1; Bazele electrotehnicii 2.
Domeniu ştiinţific Inginerie Electrică
 

 

 

 

 

Descriere post

Activităţi specifice postului:

–       Îndeplinirea normei universitare incluzând norma didactică minimă săptămânală de 12 ore convenţionale. Suma totală a orelor dintr-o normă didactică sau de cercetare este de 1720 ore pe an.

–       Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi implică îndeplinirea criteriilor Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a)

–       Titularul postului este subordonat direct Directorului Departamentului de Electrotehnică si asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin cursuri, seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplina la care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a studenţilor

 

 

 

Atributiile/activitatile aferente

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

–       desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole publicate în reviste de specialitate;

–       participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, colocvii, conferinţe naţionale şi internaţionale;

–       se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;

–       participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB.

Salariul minim de incadrare –       în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Înscrierea la concurs  Conform calendarului concursului

https://posturivacante.upb.ro/didactice/

Data susţinerii probelor Locul susţinerii  https://posturivacante.upb.ro/didactice/
Comunicare a rezultatelor Ziua desfășurării ultimei probe de concurs conform programării probelor
 

Perioadă de contestaţii

 3 zile lucrătoare după comunicarea rezultatelor conform calendarului concursului

(exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs)

 

 

 

 

 

Tematica probelor de concurs

DISCIPLINELE

Electrotehnică,

Electrotehnică 1,

Electrotehnică 2,

Bazele electrotehnicii 1,

Bazele electrotehnicii 2,

Electrotehnică și mașini electrice I,

Bazele electrotehnicii

 

TEMATICĂ

Electrotehnică

1.     TEORIA CAMPULUI ELECTROMAGNETIC

a.     Electromagnetism macroscopic. Mărimi fizice primitive și derivate, clasificate în mărimi locale ale câmpului si corpurilor (E,D, B, H, ρ , J) si mărimile globale ale câmpului si corpurilor (u, Ψ, φ, um, q, i). Aplicații.

b.     Legile generale ale electromagnetismului: Legea fluxului electric, Legea fluxului magnetic Legea inducției electromagnetice, Legea circuitului magnetic. Legile de material E-D,B-H,J-E.

c.     Legile de transfer. Legea transferului de energie. Legea transferului de masa. Aplicații.

d.     Ecuațiile lui Maxwell. Regimurile câmpului electromagnetic.

e.     Teoremele fundamentale ale electromagnetismului; Teorema conservării sarcinii electrice; Teorema energiei electromagnetice; Teoremele forțelor generalizate. Aplicații.

f.      Condensatoare, capacități. Teorema condensatorului liniar

g.     Rezistoare, rezistente. Teorema rezistorului liniar.

h.     Bobine, inductivități. Teorema bobinei liniare.

i.      Teoremele lui Kirchhoff, Fundamentarea teoriei circuitelor electrice. Aplicații. (

2.     TEORIA CIRCUITELOR

a.     Fundamentarea teoriei circuitelor electrice. Mărimi primitive.  Elemente de topologie. Legile lui Kirchhoff; Puterea transferată pe la borne

b.     Elemente ideale de circuit electric. Clasificarea elementelor ideale. Elemente ideale, dipolare, liniare (R,L,C); Elemente ideale dipolare neliniare (dioda).     Elemente multipolare rezistive liniare, modelarea elementelor reciproce. Surse comandate, AO, AOP. Elemente multipolare reactive liniare: bobine cuplate, elemente reactive nereciproce. Elemente multipolare neliniare. AON, ANN , liniarizarea.

c.     Similitudini în circuitele electrice. Semnale si operatori de circuit; Funcții de circuit: impedanțe și admitanțe.

d.     Circuite liniare in regim armonic, reprezentarea in complex, Puteri in c.a..  Similitudinea d.c. – a.c.

e.     Circuite liniare in regim dinamic. Transformata Laplace. Reprezentarea operaționala a circuitelor liniare. Similitudinea a.c.-tr.

f.      Teoreme de echivalență pentru Surse, serie/paralel

g.     stea/poligon complet; bobine cuplate

h.     Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice: Forma matriceala a ecuațiilor lui Kirchhoff; Tellegen. Teorema pasivității, Bilanțul puterilor

i.      Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice: Analiza sistematică a circuitelor electrice prin tehnici nodale și de bucle. Teoremele liniarității, superpoziției,   reciprocității, afinității (Teoremele Thevenin, Norton)

j.      Metoda variabilelor de stare de analiză a circuitelor analogice

k.     Metode numerice de analiză a circuitelor analogice. Scheme echivalente rezistive, discrete, asociate unui algoritm implicit de integrare numerică pentru elementele dinamice de circuit (circuite companion).

 

Bibliografie:

M. Iordache, Bazele Electrotehnicii, Editura Matrix ROM, București, 2008.

M. Iordache, Lucia Dumitriu, Teoria Circuitelor Electrice, Editura MATRIXROM, Bucureşti, 2006.

Lucia Dumitriu, M., Iordache, “Teoria modernă a circuitelor electrice – Vol. I  – Fundamentare teoretică, Aplicații, Algoritmi şi Programe de calcul”, Editura All Educational S.A., București 1998

M. Iordache, Lucia Dumitriu, “Teoria modernă a circuitelor electrice – Vol. II  – Fundamentare teoretică, Aplicații, Algoritmi şi Programe de calcul”, Editura All Educational S.A., București 2000.

Timotin A., Lecții de Bazele electrotehnicii, EDP, 1970.

Preda M., s.a., Bazele electrotehnicii, EDP, 1975. 1980.

D. Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, disponibil la http://www.lmn.pub.ro/~daniel/cursbaze.pdf

D. Popovici, V. Păltânea, G. Păltânea, Electrotehnică aplicată, ISBN 978-606-521-975-5, Ed. Printech, 2013.

M. N. O. Sadiku , Principles Of Electromagnetics, Oxford University Press, 2010

C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009.

 

TEMATICĂ

Electrotehnică 1

1.     Circuite rezistive in curent continuu

2.     Circuite in regim sinusoidal

3.     Circuite trifazate

4.     Circuite in regim periodic nesinusoidal

5.     Circuite in regim variabil / tranzitoriu

 

Bibliografie:

1.     G. Epureanu, L. Petrescu, C. Popescu, Teoria Circuitelor Electrice – Aplicaţii, Editura MatrixRom, 2010.

2.     L. Petrescu, G. Epureanu, Probleme de Bazele Electrotehnicii (Partea I), Editura Printech, 2007.

 

TEMATICĂ

Electrotehnică 2

1.     Legile electromagnetismului. Comportarea marimilor de camp in vecinatatea suprafetelor de discontinuitate

2.     Electrostatica (Teoremele electrostaticii. Relatiile dintre sarcini si potentiale (Maxwell). Retele de condensatoare. Energia si coenergia campului electric. Forte generalizate in electrostatica. Formule Coulombiene)

3.     Electrocinetica (Teoremele electrocineticii. Analogia cu electrostatica. Rezistorul)

4.     Campul magnetic stationar (Teoremele campului magnetic stationar. Fluxul unei spire. Bobina ideala. Relatiile dintre fluxuri si curenti (Maxwell). Inductivitatile fascicolelor de spire. Energia si coenergia campului magnetic produs de un sistem de spire. Forte generalizate in camp magneti. Campul magnetic produs de un fir rectiliniu infinit lung. Potentialul magnetic vector. Formule Biot-Savart-Laplace. Formula lui Neumann)

5.     Circuite magnetice (Latura de circuit magnetic. Reluctanta. Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite magnetice. Rezolvarea circuitelor magnetice. Electromagnetul excitat in curent)

6.     Magneti permanenti (Campul magnetic produs de magneti permanenti. Energia maxima a campului magnetic produs de magnetii permanenti. Circuite magnetice cu magneti permanenti)

7.     Campul magnetic cuasistationar sinusoidal (Patrunderea campului electromagnetic in semispatiul conductor. Calirea superficiala. Pierderile prin curenti turbionari din tolele feromagnetice)

8.     Regimul variabil al campului electromagnetic (Energia campului electromagnetic. Transferul de putere electromagnetica printr-o suprafata inchisa. Densitatea de volum a energiei campului electromagnetic. Teorema lui Warburg. Densitatea de volum a fortelor electromagnetice. Tensorul tensiunilor lui Maxwell)

 

Bibliografie:

Timotin A. Lectii de bazele electrotehnicii, EDP,1970,

Preda M. s.a. Bazele electrotehnicii, EDP,1975,

Hantila F. s.a. Electrotehnica teoretica, Editura Electra, 2002, (http://ferrari.lce.pub.ro/studenti/)

Hantila F., Vasiliu M., Campul electromagnetic variabil in timp, Editura Electra, 2005

A. Cazacu, E. Cazacu, A. Amuzescu – Bazele electrotehnicii I, Electromagnetism; Seminar, Editura Printech, Bucureşti, 2000, ISBN 973-652-215-6, 153 pgs.

 

TEMATICĂ

Bazele electrotehnicii 1

1.     Circuite electrice, elemente de topologie

2.     Ecuațiile lui Kirchhoff

3.     Elemente ideale și reale de circuit. Ecuații constitutive.

4.     Teoreme de echivalență. Metoda generatoarelor echivalente.

5.     Analiza circuitelor rezistive liniare.

6.     Analiza circuitelor rezistive neliniare.

7.     Verificarea teoremelor lui Kirchhoff  în circuite de c.c.

8.     Verificarea teoremei superpoziției în circuite de c.c.

9.     Generatoarele echivalente Thevenin- Norton în circuite de c.c.

10.  Verificarea transferului maxim de putere in circuite de c.c.

11.  Verificarea teoremelor divizoarelor de tensiune si curent în circuite de c.c.

12.  Circuite cu elemente neliniare.

 

Bibliografie:

A. Timotin, Viorica Hortopan, A. Ifrim, M. Preda, ”Lecţii de Bazele Electrotehnicii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.

D. Ioan “Bazele electrotehnicii” 2000 – http://www.lmn.pub.ro/~daniel/cursbaze.pdf.

M. Iordache, Bazele Electrotehnicii, Editura Matrix ROM, Bucureşti, 2008, ISBN:  978 – 973 – 755 – 296 – 9 (281 pag.).

M. N. O. Sadiku , Principles Of Electromagnetics, Oxford University Press, 2010

C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009.

D. Ioan, “Culegere de probleme de circuite electrice rezistive”, http://www.lmn.pub.ro/~daniel/culegere.pdf

M. Preda, P. Cristea, F. Manea “Bazele electrotehnicii. Probleme”, EDP București 1980.

R. Radulet, “Bazele electrotehnicii. Probleme. Vol. I, II”, EDP București 1975.

 

TEMATICĂ

Bazele electrotehnicii 2

1.     Legile electromagnetismului. Comportarea marimilor de camp in vecinatatea suprafetelor de discontinuitate

2.     Electrostatica (Teoremele electrostaticii. Relatiile dintre sarcini si potentiale (Maxwell). Retele de condensatoare. Energia si coenergia campului electric. Forte generalizate in electrostatica. Formule Coulombiene)

3.     Electrocinetica (Teoremele electrocineticii. Analogia cu electrostatica. Rezistorul)

4.     Campul magnetic stationar (Teoremele campului magnetic stationar. Fluxul unei spire. Bobina ideala. Relatiile dintre fluxuri si curenti (Maxwell). Inductivitatile fascicolelor de spire. Energia si coenergia campului magnetic produs de un sistem de spire. Forte generalizate in camp magneti. Campul magnetic produs de un fir rectiliniu infinit lung. Potentialul magnetic vector. Formule Biot-Savart-Laplace. Formula lui Neumann)

5.     Circuite magnetice (Latura de circuit magnetic. Reluctanta. Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite magnetice. Rezolvarea circuitelor magnetice. Electromagnetul excitat in curent)

6.     Magneti permanenti (Campul magnetic produs de magneti permanenti. Energia maxima a campului magnetic produs de magnetii permanenti. Circuite magnetice cu magneti permanenti)

7.     Campul magnetic cuasistationar sinusoidal (Patrunderea campului electromagnetic in semispatiul conductor. Calirea superficiala. Pierderile prin curenti turbionari din tolele feromagnetice)

8.     Regimul variabil al campului electromagnetic (Energia campului electromagnetic. Transferul de putere electromagnetica printr-o suprafata inchisa. Densitatea de volum a energiei campului electromagnetic. Teorema lui Warburg. Densitatea de volum a fortelor electromagnetice. Tensorul tensiunilor lui Maxwell)

 

Bibliografie:

Timotin A. Lectii de bazele electrotehnicii, EDP,1970,

Preda M. s.a. Bazele electrotehnicii, EDP,1975,

Hantila F. s.a. Electrotehnica teoretica, Editura Electra, 2002, (http://ferrari.lce.pub.ro/studenti/)

Hantila F., Vasiliu M., Campul electromagnetic variabil in timp, Editura Electra, 2005

A. Cazacu, E. Cazacu, A. Amuzescu – Bazele electrotehnicii I, Electromagnetism; Seminar, Editura Printech, Bucureşti, 2000, ISBN 973-652-215-6, 153 pgs.

 

TEMATICĂ

Electrotehnică și mașini electrice I

1.     Marimi electrice de curent continuu. Grafuri de curent si tensiune.

2.     Dipol pasiv functionand in curent continuu.

3.     Metoda teoremelor lui Kirchhoff aplicata circuitelor de curent continuu.

4.     Introducere in curent alternativ. Marimi complexe. Dipol pasiv functionand in curent alternativ.

5.     Rezolvarea circuitelor de curent alternativ.

6.     Receptor trifazat conectat in stea, cu si fara conductor neutru. Receptor trifazat conectat in triunghi.

 

Bibliografie:

C. P. Mihai – “Electrotehnica aplicata. Campul electromagnetic. Dispozitive, electromagnetice.”, vol. 1, Editura. Printech, ISBN 973-718-225-1, Bucuresti, 2005.

 

TEMATICĂ

Bazele electrotehnicii

13.  Circuite electrice, elemente de topologie

14.  Ecuațiile lui Kirchhoff

15.  Elemente ideale și reale de circuit. Ecuații constitutive.

16.  Teoreme de echivalență. Metoda generatoarelor echivalente.

17.  Analiza circuitelor rezistive liniare.

18.  Analiza circuitelor rezistive neliniare.

19.  Verificarea teoremelor lui Kirchhoff  în circuite de c.c.

20.  Verificarea teoremei superpoziției în circuite de c.c.

21.  Generatoarele echivalente Thevenin- Norton în circuite de c.c.

22.  Verificarea transferului maxim de putere in circuite de c.c.

23.  Verificarea teoremelor divizoarelor de tensiune si curent în circuite de c.c.

24.  Circuite cu elemente neliniare

 

Bibliografie:

A. Timotin, Viorica Hortopan, A. Ifrim, M. Preda, ”Lecţii de Bazele Electrotehnicii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.

D. Ioan “Bazele electrotehnicii” 2000 – http://www.lmn.pub.ro/~daniel/cursbaze.pdf.

M. Iordache, Bazele Electrotehnicii, Editura Matrix ROM, Bucureşti, 2008, ISBN:  978 – 973 – 755 – 296 – 9 (281 pag.).

M. N. O. Sadiku , Principles Of Electromagnetics, Oxford University Press, 2010

C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009.

D. Ioan, “Culegere de probleme de circuite electrice rezistive”, http://www.lmn.pub.ro/~daniel/culegere.pdf

M. Preda, P. Cristea, F. Manea “Bazele electrotehnicii. Probleme”, EDP București 1980.

R. Radulet, “Bazele electrotehnicii. Probleme. Vol. I, II”, EDP București 1975.

 

 

 

 

Descrierea procedurii de concurs

Candidatul va fi evaluat de către comisia de concurs din perspectiva:

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice;

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţei didactice;

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;

e) capacitatii de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului;

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB .

Probele de concurs:

Probă scrisă

Proba practică

Proba orală

Subiectul probei practice va fi comunicat, prin email, fiecărui candidat, cu 5 zile lucratoare, înainte de concurs.

Lista completa a documentelor pe care

candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs

Conform cu metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf

adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. – rectorat, camera R207 (Centrul Universitar București);

– registratură corp R, camera 37 (Centrul Universitar Pitești)